Konkurs na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych

data dodania: 15 maja 2017, 10:28 odsłon: 1409
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, ul. Królewiecka 146, w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ponownie ogłasza konkurs na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych:
  1. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Reumatologicznego
  2. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Neurologiczno – Rehabilitacyjnym i Oddziału Niemowlęcego.

Kandydaci na w/w stanowiska winni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają: podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, z którym się wiąże posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo, opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, (kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów), oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska. Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Dokumenty, kandydaci zgłaszający się do konkursu, składają w terminie do 26 maja 2017r. - w sekretariacie tut. szpitala na adres: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146 82-300 Elbląg

  • na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału ......(należy wpisać nazwę oddziału)
  • O terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie do dwóch miesięcy od daty zakończenia składania ofert.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dziale Administracyjnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Kamery internetowe pokaż obraz z kamer na żywo
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 829 034


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/informacje/64,oferty-pracy/a,838,konkurs-na-stanowiska-pielegniarek-oddzialowych.html