Szpitalny Oddział Ratunkowy

P.O. Koordynatora:

lek. Tomasz LICHACZ

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr piel. Katarzyna RYCHCIK

Telefony:
Koordynator:
Pielęgniarka Oddziałowa:

Obszar resuscytacyjno-zabiegowy:
Obszar obserwacyjny:
Obszar konsultacyjny chirurgiczny:
Wstępna Intensywna Terapia:
Triage:

(55) 239 59 89

(55) 239 57 12

(55) 239 56 09
(55) 239 57 51
(55) 239 59 16
(55) 239 56 09
(55) 239 59 11


Szpitalny Oddział Ratunkowy dysponuje 18 łóżkami wyposażonymi w pełne monitorowanie funkcji życiowych. Naszym zadaniem jest udzielanie niezbędnej profesjonalnej pomocy medycznej osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jesteśmy doskonale wyposażoną jednostką systemu Ratownictwa Medycznego. Posiadamy akredytację Ministerstwa Zdrowia i prowadzimy szkolenia lekarzy i ratowników w zakresie medycyny ratunkowej.
Oddział znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska śmigłowców.

Informacja dotycząca sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Szpitalny oddział ratunkowy (SOR) to jednostka systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, która niezwłocznie udziela świadczeń opieki zdrowotnej, polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia niezbędnego dla stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, zapewnia również transport sanitarny pacjenta do najbliższego podmiotu leczniczego wykonującego świadczenia opieki zdrowotnej              w odpowiednim zakresie.

Rolę i zadania (schemat organizacyjny, wyposażenie i wymagania kadrowe) Szpitalnego Oddziału Ratunkowego określa Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym              z 8 września 2006 oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r.             w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

W SOR podejmujemy działania medyczne u chorych w stanie nagłego bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia:
1) przywiezionych przez Zespoły ratownictwa medycznego /ZRM/
2) skierowanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej /POZ/
3) zgłaszających się bez skierowania, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo trwałej utraty zdrowia lub w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

W miarę możliwości chorzy zgłaszający się do SOR powinni zabrać ze sobą:
1) dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
2) całą posiadaną dokumentację medyczną
3) informację dotyczącą sposobu kontaktu z najbliższą rodziną np. numer telefonu             z nazwiskiem i stopniem pokrewieństwa
4) niezbędne rzeczy w przypadku ewentualnej hospitalizacji
5) ubranie i środki finansowe umożliwiające samodzielny powrót do domu w przypadku braku konieczności hospitalizacji.

SOR realizuje przewozy medyczne polegające na odwiezieniu chorego do domu wyłącznie u chorych z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego.


Maksymalny czas na podjęcie decyzji o hospitalizacji lub odmowie hospitalizacji
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego informujemy, że decyzję o skierowaniu pacjenta na leczenie do innego oddziału szpitalnego, odmowie przyjęcia do oddziału szpitalnego lub skierowania pacjenta na leczenie do innej jednostki leczniczej podejmuje lekarz dyżurny SOR w maksymalnym, przewidzianym dla danego obszaru czasie:
1) czas dla obszaru resuscytacyjno - zabiegowego - 6 godzin;
2) czas dla obszaru obserwacyjnego - 12 godzin;
3) czas dla obszaru konsultacyjnego chirurgicznego - 12 godzin;
4) czas dla obszarów konsultacyjnych: internistycznego, położniczego, okulistycznego, pediatrycznego - 8 godzin;
5) czas dla obszaru wstępnej intensywnej terapii - maksymalnie 48 godzin.


Zasady kierowania osób, którym przydzielono kategorie pilności oznaczone kolorem zielonym lub niebieskim, do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych         z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Osoba, która w wyniku dokonanej segregacji medycznej została przydzielona do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym (kolorem tym oznakowany jest pacjent, którego stan wymaga podstawowej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz stosowania prostej terapii u chorego stabilnego hemodynamicznie) lub kolorem niebieskim (kolorem tym oznakowany jest pacjent w dobrym stanie ogólnym, który nie wymaga pilnego wdrożenia diagnostyki i leczenia) może być skierowana ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na dyżur Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, zlokalizowanej na terenie naszego Szpitala:
1) w dni powszednie pomiędzy godziną 18.00 a 8.00 rano dnia następnego,
2) w soboty, niedziele i święta całodobowo
3) od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 18.00 pacjent może być kierowany do lekarza POZ (przez siebie zadeklarowanego).


Do zadań Szpitalnego Oddziału Ratunkowego należy w szczególności:

1) przyjęcie, stabilizacja, wstępna diagnostyka i leczenie pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, z urazami oraz zatruciami, którzy są przywożeni przez zespoły ratownictwa medycznego lub zgłaszają się do oddziału samodzielnie,
2) organizacja pomocy medycznej i współpraca ze służbami ratowniczymi w przypadku zdarzeń mnogich, masowych i katastrof,
3) przyjmowanie pacjentów, o których mowa w pkt 1 i 2 do leczenia szpitalnego,
4) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej pacjentom zgłaszającym się samodzielnie, niewymagających hospitalizacji,
5) współpraca ze wszystkimi medycznymi komórkami organizacyjnymi Szpitala, w szczególności z Działem Ratownictwa Medycznego oraz jednostkami Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 2 131 754


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/oddzialy/p,88,szpitalny-oddzial-ratunkowy.html