Apteka szpitalna

Kierownik Apteki:

mgr Sebastian SOBSKI

Telefon:
(55) 239 57 90

Czym się zajmujemy:

 1. Zaopatrujemy szpital w leki i jałowe wyroby medyczne. 
 2. Współuczestniczymy w przygotowaniu postępowań przetargowych na leki, płyny infuzyjne     i środki opatrunkowe. 
 3. Monitorujemy przebieg umów zawartych na dostawę leków i wyrobów medycznych, które powierzono nam do realizacji. 
 4. Nadzorujemy przebieg umów depozytowych. 
 5. Sporządzamy leki recepturowe. 
 6. Sporządzamy leki recepturowe jałowe. 
 7. Prowadzimy nadzór nad gospodarką lekami i wyrobami medycznymi poprzez:
  • kontrole apteczek oddziałowych,
  • współuczestnictwo w tworzeniu Receptariusza Szpitalnego,
  • współudział w pracy zespołów zadaniowych funkcjonujących na terenie szpitala,
  • uczestnictwo w remanentach przeprowadzanych corocznie w apteczkach oddziałowych.
 8. Dbamy o bezpieczeństwo dystrybuowanych przez nas leków i wyrobów medycznych poprzez:
  • systematyczne sprawdzanie terminów ważności,
  • monitorowanie temperatury i wilgotności pomieszczeń, w których są przechowywane,
  • monitorowanie temperatury w lodówkach przeznaczonych do przechowywania leków i wyrobów medycznych,
  • monitorowanie sprawności urządzeń sterylizujących sprzęt, utensylia oraz składniki leku recepturowego,
  • monitorowanie sprawności pracy loży do pracy w warunkach aseptycznych,
  • okresowe badanie jałowości boksu aseptycznego,
  • systematyczne badanie wody oczyszczonej używanej do produkcji leku recepturowego,
  • codzienne poszukiwanie komunikatów i decyzji wstrzymujących lub wycofujących leki z obrotu, a także komunikatów bezpieczeństwa dotyczących wyrobów medycznych oraz poprzez koordynację działań na terenie szpitala w przypadku powzięcia informacji o wstrzymaniu lub wycofaniu z obrotu asortymentu, który został zakupiony,
  • również poprzez ciągłe szkolenie. 
 9. Szkolimy też studentów IV roku Wydziałów Farmaceutycznych UM w ramach praktyk studenckich oraz słuchaczy II roku Wydziału Techniki Farmaceutycznej Szkoły Policealnej       w Elblągu. 

Struktura Apteki Szpitalnej: 

W skład Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu wchodzą:

 • Dział Ekspedycji
 • Dział Receptury i Receptury Aseptycznej
 • Pracownia Leku Cytostatycznego
 • Dział Wyrobów Medycznych
 • Dział Depozytów
 • Księgowość
 • Zamówienia Publiczne
 • Zmywalnie (brudna i czysta)
 • Komora Przyjęć 

Dział ekspedycji: 

Pracownicy Ekspedycji zajmują się codzienną dystrybucją leków gotowych (w tym darowych) oraz leków wykonanych w Dziale Receptury i Receptury Aseptycznej, zgodnie    

z grafikiem i funkcjonującymi w Szpitalu procedurami.

Pracują tu dwie osoby, do których zadań należą również:

 • codzienna ocena stanu apteczek oddziałowych w związku z przyjętymi zapotrzebowaniami,
 • realizacja recept (zapotrzebowań) oraz ich wycena,
 • współuczestniczenie w prowadzeniu dokumentacji związanej z obrotem lekami psychotropowymi grupy IV-P,
 • nadzór nad dystrybucją antybiotyków zgodnie z procedurą,
 • kontrola stanu magazynowego Apteki pod względem ilościowym,
 • nadzór nad właściwym przechowywaniem oraz kontrola dat ważności leków, leków pochodzących z darów oraz bezpłatnych próbek lekarskich znajdujących się w Aptece. 

Dział receptury i receptury aseptycznej: 

Pracownicy Działu zajmują się codzienną produkcją leków recepturowych na podstawie zapotrzebowań otrzymanych z komórek organizacyjnych Szpitala. 

Leki wykonywane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, standardów i wytycznych, które dotyczą również specyficznych warunków pracy, jakie umożliwiają wykonanie leku o odpowiedniej jakości (GMP). 

Pracują tu dwie osoby, które także:

 • realizują recepty (zapotrzebowania) oraz wyceniają je,
 • kontrolują stan magazynowy, terminy ważności substancji recepturowych oraz nadzorują ich właściwe przechowywanie,
 • stale dostosowują produkcję własną do potrzeb Szpitala, dążąc w kierunku wykonywania porcji leku dla indywidualnego pacjenta,
 • dążą również do standaryzacji produkcji poprzez tworzenie i wdrażanie odpowiednich procedur i instrukcji gwarantujących powtarzalność i wysoką jakość wykonywanego leku.

Pracownia Leku Cytostatycznego:

Zespół Pracowni składający się z ośmiu osób, zajmuje się produkcją leków cytotoksycznych w dawkach indywidualnych dla pacjentów z chorobami nowotworowymi.

Personel podejmuje wszelkie działania, aby zminimalizować ekspozycję wszystkich osób stykających się bezpośrednio i pośrednio z lekami cytotoksycznymi.

Produkcja odbywa się zgodnie z zasadami GMP- Dobrej Praktyki Wytwarzania, która gwarantuje sporządzanie i kontrolowanie preparatów według standardów jakości odpowiednio do ich zamierzonego użycia oraz według wymagań zawartych                         w dokumentacji m.in. procedurach i instrukcjach.

Celem działania Pracowni jest:

 • dostarczenie pacjentowi leku o najwyższej jakości, aby zapewnić maksymalną skuteczność i  bezpieczeństwo terapii,
 • ochrona pracowników przed ekspozycją na działanie niebezpiecznych substancji chemicznych,
 • optymalizacja farmakoekonomiczna terapii w zakresie przygotowania.

Zespół zajmuje się także:

 • zamawianiem leków, wyrobów medycznych oraz środków ochrony indywidualnej potrzebnych do produkcji,
 • kontrolą stanów magazynowych,
 • nadzorem nad właściwymi warunkami przechowywania leków, uwzględniając jednocześnie stabilności napoczętych fiolek dla opakowań wielodawkowych,
 • monitorowaniem czystości mikrobiologicznej podczas procesu produkcyjnego.

Dział wyrobów medycznych: 

Pracownicy Działu zapewniają na potrzeby szpitala dostępność wyrobów stosowanych do diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia oraz podawania leków, a także zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej ciała człowieka. 

Pracują tu dwie osoby, do których zadań należy także:

 • zamawianie wyrobów medycznych i nadzór nad zgodnością dostaw ze złożonymi zamówieniami,
 • kontrola stanu magazynowego wyrobów medycznych,
 • nadzór nad właściwymi warunkami przechowywania,
 • realizacja i wycena recept (zapotrzebowań). 

Dział depozytów: 

Pracownicy Działu zajmują się przyjmowaniem oraz zwrotem depozytów wyrobów medycznych powierzonych Szpitalowi zgodnie z podpisanymi umowami oraz pilotują          i nadzorują realizację umów depozytowych. Dzięki systematycznemu nadzorowi Apteki nad depozytami nastąpiło znaczne obniżenie wydatków na wyroby medyczne. Ujednoliceniu uległy sposoby uzupełniania niedoborów oraz realizacji zamówień, przy jednoczesnym określeniu wielkości stałego zapasu w Oddziałach, Pracowni Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia oraz na Bloku Operacyjnym. 

Księgowość: 

W Aptece pracują dwie księgowe oddelegowane na stałe z Sekcji Majątkowej, które zajmują się:

 • bieżącym księgowaniem faktur zakupu,
 • wyjaśnianiem niezgodności w zakresie cen (faktury korygujące),
 • przyjmują na stan leki darowe oraz bezpłatne próbki lekarskie na podstawie Protokołów Przyjęcia,
 • odpowiadają za sporządzanie miesięcznych sprawozdań dla Księgowości Finansowej,
 • wykonują cotygodniowe rozliczenia kosztów zakupów dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Szpitala,
 • biorą udział w pracach komisji przetargowych,
 • zajmują się rozliczaniem przerobu,
 • wyceniają roczne remanenty z jednostek organizacyjnych Szpitala, które nie posiadają sieciowego programu komputerowego. 

Zmywalnie (brudna i czysta):

W zmywalniach pracują dwie osoby. Zmywalnia brudna odbiera od Państwa opakowania zwrotne i przygotowuje je do ponownego wykorzystania. Zmywalnia czysta, to wewnętrzna zmywalnia apteki - przygotowuje sprzęt i utensylia dla potrzeb Działu Receptury. Panie zatrudnione w zmywalniach zajmują się również przygotowaniem opakowań i sprzętu do wyjaławiania oraz obsługą urządzeń sterylizujących                            i wytwarzających wodę wykorzystywaną do produkcji leków recepturowych. 

Zamówienia publiczne: 

W Aptece zatrudniony jest Starszy Referent ds. Zamówień Publicznych, którego zadaniem jest ścisłe monitorowanie zakupów dokonanych przez Aptekę Szpitalną, zgodnie                 z zawartymi umowami. Asortyment z każdej faktury zakupu podlega sprawdzeniu pod względem zgodności z umową oraz zgodności ceny. Każda pojedyncza pozycja jest ewidencjonowana w programie komputerowym, dla nadzoru nad realizacją umowy. Do zadań Referenta należy również informowanie odbiorców, gdy umowa zostanie wykorzystana w 70%, aby mogła zostać rozpoczęta nowa procedura przetargowa. 

Komora przyjęć:

To miejsce, gdzie dostarczane są wszystkie leki i wyroby medyczne zamówione przez pracowników Apteki. Dwie zatrudnione tam osoby sprawdzają każdą dostawę pod względem zgodności z załączoną fakturą VAT. Sprawdzają nie tylko ilość, ale również serię i datę ważności (dla bezpieczeństwa naszych pacjentów), a każda niezgodność jest zgłaszana. Następnie rozmieszczają towar w magazynach wewnątrz Apteki.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 2 108 518


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/p,84,apteka-szpitalna.html