Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Koordynator:

lek. Tomasz HAJDUKIEWICZ

Oddziałowa:

mgr piel. Barbara WRÓBEL

Lekarz prowadzący OIOK:

lek. Mikołaj BREMBOR
lek. Danuta PODJACKA

Pielęgniarka koordynująca: 

Barbara DANOWSKA

Telefony:
Gabinet Koordynatora: (55) 239 57 36
Gabinet Lekarski: (55) 239 57 86
Gabinet Oddziałowej: (55) 239 57 40
Pielęgniarka koordynująca: (55) 239 59 88
Punkt Pielęgniarski: (55) 239 59 88
Sekretarka medyczna: (55) 239 57 62

Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego posiada 4 łóżka - z możliwością ciągłego monitorowania EKG, pomiaru ciśnienia metodą krwawą i bezkrwawą, saturacji krwi, pompę do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (IABP), sprzęt do resuscytacji.

W oddziale są leczeni pacjenci z ostrymi stanami kardiologicznymi takimi jak:
1) ostre zespoły wieńcowe,
2) zdekompensowana niewydolność serca (kardiogenny obrzęk płuc, wstrząs kardiogenny),
3) zatorowość płucna wysokiego ryzyka,
4) groźne zaburzenia rytmu serca, w tym tzw burza elektryczna, bloki przewodzenia przedsionkowo-komorowego, tamponada serca.

W oddziale pracuje doświadczona kadra lekarska i pielęgniarska. Kadrę lekarską stanowią lekarze Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej.

Do zadań Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego należy w szczególności:

1.  nieinwazyjne i inwazyjne leczenie choroby niedokrwiennej serca,

2.  diagnostyka strukturalnych wad serca wrodzonych u dorosłych oraz diagnostyka    i leczenie zachowawcze wad nabytych, wraz z przygotowaniem pacjentów do leczenia interwencyjnego i operacyjnego,

3.  leczenie i diagnostyka kardiomiopatii (rozstrzeniowej, przerostowej, restrykcyjnej, arytmogennej kardiomiopatii prawokomorowej), oraz kardiomiopatii wtórnych,

4.  diagnostyka i leczenie (nieinwazyjne i inwazyjne ) zaburzeń rytmu serca (w tym migotania przedsionków oraz zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego, także w przebiegu kanałopatii,

5.  diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego pierwotnego i wtórnego,

6.  diagnostyka i leczenie przewlekłej i ostrej niewydolności serca

7.  Diagnostyka i leczenie zapalenia mięśnia sercowego, chorób osierdzia, infekcyjnego zapalenia wsierdzia

8.  Diagnostyka i leczenie ostrych stanów kardiologicznych takich jak ostry zespół wieńcowy, zatorowość płucna, kardiogenny obrzęk płuc, wstrząs kardiogenny, w warunkach OINK, 

9.  diagnostyka i leczenie chorób aorty piersiowej, w tym wstępne leczenie ostrych zespołów aortalnych,

10.  diagnostyka i leczenie omdleń,

11.  diagnostyka i leczenie dyslipidemi,

12.  wykonywanie następujących badań diagnostycznych:

1.  badania echokardiograficzne (w tym badania przezprzełykowe),

2.  elektrokardiograficzne próby wysiłkowe,

3.  echokardiograficzne próby dobutaminowe,

4.  monitorowanie EKG metodą Holtera,

5.  monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą ABPM,

6.  inwazyjne badania elektrofizjologiczne.

13.  implantacje stymulatorów, kardiowerterów - defibrylatorów (ICD), układów resynchronizujątych (CRT-P, CRT-D),

14.  wykonywanie kardiowersji elektrycznych zaburzeń rytmu,

15.  wykonywanie ablacji nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu,

16.  planowa diagnostyka pacjentów ze schorzeniami układu sercowo- naczyniowego
i określanie dalszego postępowania:

1.  koronarografia, wentrykulografia, angiografia naczyń obwodowych, aortografia, cewnikowanie prawego serca i pomiary hemodynamiczne,

2.  ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS),

3.  pomiar cząstkowej rezerwy wieńcowej (FFR).

17.  planowe zabiegi interwencyjne w obrębie naczyń wieńcowych:

1.  angioplastyka balonowa,

2.  angioplastyka z użyciem stentów najnowszej generacji.

18.  diagnostyka i leczenie endowaskularne pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi
w ramach programu 24 godzinnego leczenia inwazyjnego chorych z OZW:

1.  diagnostyka nieinwazyjna,

2.  monitorowanie parametrów życiowych w sali intensywnego nadzoru kardiologicznego,

3.  intensywna farmakoterapia,

4.  diagnostyka i leczenie inwazyjne.

19. prowadzenie stałego dyżuru kardiologicznego,

20. prowadzenie badań klinicznych w zakresie oceny leków i procedur wprowadzanych  w celu poprawy rokowania u pacjentów ze schorzeniami układu sercowo naczyniowego,

21. współpraca w obszarze diagnostyczno – leczniczym z innymi medycznymi komórkami organizacyjnymi,

22. realizacja zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez szpital na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 1 918 391


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/oddzialy/p,98,oddzial-intensywnego-nadzoru-kardiologicznego.html