Udostępnianie dokumentacji medycznej

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTOWI, JEGO PRZEDSTAWICIELOWI USTAWOWEMU ORAZ OSOBIE UPOWAŻNIONEJ PRZEZ PACJENTA

1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

a) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych,

b) w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,

c) poprzez sporządzenie wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków,

d) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także pozostałym podmiotom, w tym pacjentowi, tylko w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,

e) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

f) na informatycznym nośniku danych.

2. Dokumentację medyczną udostępnia się:
a) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,

b) osobie upoważnionej przez pacjenta,

c) upoważnionym organom oraz podmiotom określonym w art. 26 ust. 3, 3a, 3b i 4 ustawy         z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna może być udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia (art. 26 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

4. W celu uzyskania dokumentacji medycznej należy:
a) złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej osobom fizycznym. Druk wniosku można pobrać w:
- Archiwum Zakładowym,
- Kancelarii szpitala,
- na stronie internetowej (do pobrania niżej).
b) potwierdzić swoją tożsamość,

c) wypełniony i własnoręcznie podpisany wniosek należy złożyć osobiście, przesłać drogą elektroniczną, faksem lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

4. Wnioskowana dokumentacja medyczna może zostać odebrana osobiście, przesłana pocztą lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Kontakt:
Archiwum Zakładowe
niski parter, pokój "Dokumentacja medyczna" pok. 0108
Archiwum czynne:
poniedziałek  7:25 - 16:30
wtorek - piątek  7:25 - 15:00 

tel. 55 2395 992 lub 55 2395 674
e-mail: archiwum@szpital.elblag.pl

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 1 540 763


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/pacjent/p,188,udostepnianie-dokumentacji-medycznej.html