Udostępnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej

1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

a) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych,

b) w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,

c) poprzez sporządzenie wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków,

d) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także pozostałym podmiotom, w tym pacjentowi, tylko w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,

e) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

f) na informatycznym nośniku danych.

2. Dokumentację medyczną udostępnia się:
a) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,

b) osobie upoważnionej przez pacjenta,

3. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna może być udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia (art. 26 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

4. W celu uzyskania dokumentacji medycznej należy:
a) zawnioskować o udostępnienie dokumentacji medycznej. Przykładowy druk wniosku można pobrać w:
- Archiwum Zakładowym,
- Kancelarii,
- na stronie internetowej (do pobrania niżej).
b) potwierdzić swoją tożsamość oraz uprawnienia do uzyskania wskazanej dokumentacji medycznej.

c) wniosek można złożyć osobiście, telefonicznie, przesłać drogą elektroniczną, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

4. Wnioskowana dokumentacja medyczna może zostać odebrana osobiście, za pośrednictwem poczty lub środków komunikacji elektronicznej.

5. Opłatę za dokumentację medyczną oraz przesyłkę można dokonać w formie:

  a) gotówkowej lub kartą płatniczą w Kasie (hol na parterze w budynku głównym), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 14:50. Po godz. 15:00 odpłatności są przyjmowane w Laboratorium Analitycznym wyłącznie w formie gotówkowej. Na żądanie wnioskodawcy Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu wystawia fakturę na podstawie paragonu z kasy fiskalnej, a w przypadku dokonania płatności w Laboratorium Analitycznym faktura będzie wystawiona w następnym dniu roboczym po uprzednim zgłoszeniu się do Kasy z paragonem fiskalnym.

  b) bezgotówkowej – przelewem bankowym na konto o numerze: PKO BP S.A. Oddział Elbląg

76 1020 1752 0000 0602 0003 5063 z dopiskiem „Opłata za dokumentację medyczną, dotyczy (imię i nazwisko pacjenta)”.

Archiwum Zakładowe: (niski parter, pok. 0108 - Dokumentacja medyczna)

czynne:
poniedziałek  7:30 - 16:30
wtorek - piątek  7:30 - 15:00 

Kontakt:
Archiwum Zakładowe

ul. Królewiecka 146

82-300 Elbląg
e-mail:
archiwum@szpital.elblag.pl

tel. 55 239 59 92 lub 55 239 56 74Załączone pliki:

•  Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej osobom fizycznym

•  Informacja dla pacjenta o przetwarzaniu danych osobowych

•  Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej

•  Informacja dla osoby wnioskującej o dokumentację medyczną

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 2 131 750


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/pacjent/p,188,udostepnianie-dokumentacji-medycznej.html