Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szpital.elblag.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2001.03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013.10

 Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

 • Nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury;
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR;
 • Tek­sty zamieszc­zone w ser­wisie mogą być niedos­tosowane do osób z niepełnosprawnoś­cią intelektualną;
 • Filmy umieszc­zone na stronie nie zaw­ier­ają napisów dla osób głuchych;
 • Nie wszys­tkie zamieszc­zone na stronie pub­likacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo;
 • Niedostosowana czytelność tekstów opublikowanych dla osób niewidomych;
 • Brak zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik;
 • Odnośniki mogą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia;
 • Wybrane skrypty i aplety mogą być nie dostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury;
 • Formularze, w tym formularz wyszukiwarki, są częściowo zgodnie ze standardami. Pola formularzy i przyciski powinny być właściwie opisane;
 • Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich języku, formacie oraz rozmiarze;
 • Nie wszystkie znaczące elementy animowane lub dźwiękowe posiadają odpowiedni opis tekstowy wyjaśniający, co przedstawiają lub czego dotyczą;
 • Nie wszystkie multimedialne elementy wizualne posiadają możliwą do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie sformułowaną audio deskrypcję;
 • Nie obecny jest link „przejdź do treści”;
 • Brak możliwości komunikacji audiowizualnej, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych;

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłąc­zone z obow­iązku zapew­ni­a­nia dostępności;
 • Filmy nie zostały wyt­wor­zone przez Szpital

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło + żółte litery, czarne tło + białe litery, białe tło + czarne litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość podkreślania linków,
 • możliwość przestawienia czcionki na bardziej czytelną.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Z osobami odpowiedzialnymi można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej wszz@szpital.elblag.pl .

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021.04.01

Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
ul. Królewiecka 146
82 - 300 Elbląg
Telefon: 55 23 95 900, 55 23 44 111
Email:  sekretariat@szpital.elblag.pl, wszz@szpital.elblag.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Sekcją ds. informatyki, wszz@szpital.elelbag.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 239 57 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia               z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskichwww.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek, jak i otoczenie Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Świadczą o tym m.in. specjalnie wyznaczone miejsca parkingowe, podjazdy przy szerokich wejściach do budynku, specjalnie dostosowane łazienki z odpowiednią powierzchnią manewrową oraz windy pozwalające bez trudu pokonać drogę pacjenta na oddział. Szpital zapewnia pomieszczenie do kontaktu niepełnosprawnego pacjenta z dyrekcją, którym jest pokój Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta (Budynek A, Niski Parter).

Na kompleks podmiotu leczniczego Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu składają się następujące budynki:
Budynek D (Oznaczony kolorem zielonym):

 • Piętro 1: Poradnie / Przychodnie
 • Parter: Dyrekcja/Administracja, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
 • Niski Parter: Pracownia Neurofizjologii/Administracja

Budynek B (Oznaczony kolorem czerwonym):

 • Piętro 1: Radiologia/Rehabilitacja
 • Parter: Laboratorium Analityczne/Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • Niski Parter: Poradnia Gastroenterologiczna/Pracownia TK – Rezonans Magnetyczny

Budynek A (Oznaczony kolorem niebieskim):

 • Piętro 6: Oddział Okulistyczny/Oddział Laryngologiczny
 • Piętro 5: Oddział Neurochirurgiczny/Oddział Neurologiczny
 • Piętro 4: Oddział Chirurgii Onkologicznej/Oddział Wewnętrzny II
 • Piętro 3: Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej / Oddział Chirurgii Ortopedycznej
 • Piętro 2: Oddział Kardiologiczny/Oddział Pododdział Kardiologii Inwazyjnej
 • Piętro 1: Oddział Położniczy/Oddział Ginekologiczny/Radiologia
 • Parter: Oddział Urologiczny/Izba Przyjęć/Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • Niski Parter: Pracownia ESWL/Administracja

Budynek C (Oznaczony kolorem purpurowym):

 • Piętro 1: Oddział Patologii Ciąży/ Trakt Porodowy
 • Parter: Dziecięca Izba Przyjęć/Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • Niski Parter: Administracja

Budynek H (Oznaczony kolorem żółtym):

 • Piętro 1: Oddział Niemowlęcy/OIOM Noworodka/Oddział Pediatryczny/Archiwum Zakładowe

Budynek I (Oznaczony kolorem szarym):

 • Piętro 1: Blok Operacyjny
 • Parter: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Niski Parter: Administracja

Budynek PW (Oznaczony kolorem pomarańczowym):

 • Piętro 3: Oddział Dermatologiczny/Dzienna Chemioterapia
 • Piętro 2: Oddział Onkologiczny
 • Piętro 1: Oddział Reumatologiczny/Oddział Wewnętrzny I
 • Parter: Centrum Radioterapii i Usprawniania Nu-MED.
 • Niski Parter: Administracja

Kompleks budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu składa się z powiązanych architektonicznie i funkcjonalnie budynków: Blok Łóżkowy budynek 1A + łącznik 1E, Blok Diagnostyczny 1B, Blok Pomocy Doraźnej 1C, Blok 1D - Przychodnia szpitala + łącznik 1F, Blok Dziecięcy 1H i łącznik 1G, Blok Operacyjny z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralna Sterylizatornią + Łącznik 1G.

Osobnym budynkiem jest Budynek Wielofunkcyjny Szpitala skomunikowany w poziomie najniższej kondygnacji z głównym kompleksem budynków szpitala podziemnym łącznikiem tunelowym oraz w poziomie niskiego parteru i parteru z Zakładem Radioterapii.

 1. Wejścia do Szpitala są bez progowe, wyposażone w łagodne podejścia/podjazdydla osób niepełnosprawnych, zadaszone, oznakowane i oświetlone.
 2. Wejście główne do szpitala znajduje się od strony ul. Królewieckiej w budynku Przychodni                 i wyposażone jest w drzwi przesuwne. Do wejścia prowadzi rampa podjazdowa dla osób poruszających się na wózkach.
 3. Wejścia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz do Dziecięcej Izby Przyjęć znajdują się od strony ul. Marymonckiej w budynku Pomocy Doraźnej. Do wejść prowadzi podjazd  przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Przy drzwiach wejściowych do Dziecięcej Izby Przyjęć na wysokości dostępnej osobie na wózku inwalidzkim znajduje się domofon przywołujący w celu otwarcia drzwi.
 4. Wejście do budynku Wielofunkcyjnego wyposażone jest w drzwi przesuwne oraz łagodne podejście/podjazd dla osób poruszających się na wózkach.
 5. W budynkach szpitala znajdują się windy dla pacjentów dostępne ze wszystkich kondygnacji łącznie z niskim parterem (piwnicą) przystosowane dla osób niepełnosprawnych (wielkość kabiny umożliwia przejazd osoby na wózku inwalidzkim, przyciski podświetlone oznaczone alfabetem Braille`a, komunikaty głosowe informujące o położeniu windy).
 6. Na terenie WSZ w Elblągu wyznaczonych i oznakowanych jest 36 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Ilość ta jest zgodna (a nawet większa) z obowiązującymi przepisami, tj. Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.6 miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych przy wjeździe na teren szpitala jest bezpłatnych i wyłączonych z płatnej strefy parkingowej.
 7. Placówka posiada gabinety częściowo wyposażone w elementy wykończenia i umeblowania gwarantujące dostępność dla osób niepełnosprawnych.
 8. W hallu głównym szpitala znajduje się toaleta dedykowana dla osób niepełnosprawnych.
 9. Dla pacjentów hospitalizowanych dostępne są na oddziałach szpitalnych pomieszczenia higieniczno-sanitarne (łazienki, wc) dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 10. Portiernia w hallu głównym szpitala pełni dodatkowo funkcję informacyjną.
 11. Korytarze, klatki schodowe wyposażone są w poręcze. Podłogi/ poręcze w różnych kolorach ułatwiają poruszanie się osobom niedowidzącym. Dojścia do pomieszczeń, pracowni, wind zlokalizowanych w poszczególnych budynkach/blokach szpitala oznakowane są tabliczkami informacyjnymi. Każdy budynek/blok ma przypisany inny kolor. Przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – bezprogowe korytarze i komunikacja pionowa – windy dostosowane dla osób o szczególnych potrzebach) – umożliwiają dojazd/ dojście do każdego pomieszczenia.
 12. Zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji - oznaczenia dróg ewakuacyjnych, Dźwiękowy System Ostrzegawczy (zainstalowany w budynku łóżkowym A), szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Budynki należące do kompleksu leczniczego nie są wyposażone w pętle indukcyjne, oznaczenia w alfabecie Braill’a (z wyjątkiem przycisków w windach), jak również w głośniki systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Na ciągach komunikacyjnych stolarka drzwiowa posiada kontrastowe oznaczenia, ułatwiające poruszanie się osobom niedowidzącym.

Szpital nie umożliwia/dopuszcza wstępu osobie korzystającej z psa asystującego.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, jednak przy wcześniejszym zgłoszeniu wizyty pacjenta głuchoniemego, szpital zapewnia kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty).

Dodatkowo osoba komunikująca się z pacjentem ma możliwość skorzystania z aplikacji.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 2 066 310


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/pacjent/p,332,deklaracja-dostepnosci.html