ABC Pacjenta

Pacjent zgłaszający się do Izby Przyjęć w trybie planowym powinien posiadać:

 • Skierowanie do Szpitala.
 • Dowód osobisty lub inny dowód tożsamości ze zdjęciem np. paszport, prawo jazdy, dzieci – książeczkę zdrowia, legitymację szkolną.

Wskazane jest posiadanie:

 • Wyników wcześniej wykonanych niezbędnych badań diagnostycznych umożliwiających potwierdzenie wstępnego rozpoznania oraz kart informacyjnych dotyczących leczenia.
 • Osobistych przyborów toaletowych, obuwia domowego, piżamy, sztućców itp.

Pobyt w szpitalu:

 • Pieniądze i przedmioty wartościowe można złożyć w depozycie Szpitala.
 • Szpital nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i przedmioty zatrzymane przez chorego.
 • Odzież osobista pacjenta może być przechowywana w magazynie szpitalnym.
 • Pracownik Izby Przyjęć w zależności od stanu zdrowia zgodnie ze skierowaniem zaprowadzi lub zawiezie chorego w oddział.
 • W oddziale pielęgniarka udzieli choremu wszelkich informacji zapozna z topografią                         i regulaminem oddziału oraz z Kartą Praw Pacjenta, przeprowadzi wywiad pielęgniarsko-epidemiologiczny.
 • Lekarz przeprowadzi wywiad, przeprowadzi badanie podmiotowe i przedmiotowe, zaproponuje diagnostykę oraz leczenie.
 • Na zlecone badania pacjent udaje się do pracowni z pielęgniarką lub sanitariuszem.
 • Należy przebywać w oddziale w porze obchodów i zabiegów.
 • Posiłki są wydawane i spożywane w salach chorych lub w wyznaczonych pomieszczeniach oddziału.
 • Opuszczanie oddziału po godzinie 20:00 powinno być zgłaszane pielęgniarce dyżurnej.
 • Pacjent jest odpowiedzialny za przedmioty oddane do jego użytku na czas pobytu w szpitalu. Za szkody powstałe z jego winy ponosi pełną odpowiedzialność.
 • Szpital dopuszcza używanie przez pacjentów telefonów komórkowych oraz korzystanie                z Internetu z wykorzystaniem wyłącznie prywatnych urządzeń mobilnych, takich jak telefon komórkowy, smartfon lub komputer przenośny (laptop, notebook lub tablet).
 • Oddziały Szpitalne mają do dyspozycji aparat telefoniczny z przenośną słuchawką, który jest udostępniony pacjentowi w przypadku braku posiadania przez niego telefonu komórkowego. Informacje o stanie zdrowia pacjenta udziela ordynator oddziału lub lekarz prowadzący danego pacjenta, za zgodą chorego –osobie przez niego wyznaczonej.

Odwiedziny chorych:

 • Nie zezwala się na odwiedziny chorych przebywających w salach pooperacyjnych.
 • Należy ograniczyć odwiedzanie chorych w godzinach porannych ze względu na wykonywanie     w tym czasie badań diagnostycznych, zabiegów leczniczych i pielęgniarskich.
 • Nie wolno odwiedzać chorych osobom dotkniętym chorobą zakaźną oraz osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwym.
 • Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną przez siebie wskazaną.

Wypisy ze szpitala:

Wypis ze szpitala następuje:

 • W przypadku, gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu.
 • Na żądanie pacjenta lub Jego przedstawiciela ustawowego. Przy wypisie pacjent otrzymuje kartę informacyjną od lekarza prowadzącego zawierającą rozpoznanie, przebieg leczenia i zalecenia, co do dalszego postępowania oraz wypis pielęgniarski z zaleceniami.
Wypisy wydawane są wg ustaleń w poszczególnych oddziałach.

Zasady ogólnoporządkowe:

Pacjentowi hospitalizowanemu zabrania się:
 • Przyjmowania leków i stosowania jakichkolwiek zabiegów bez zgody lekarza.
 • Zamiany/zmiany łóżka bez zgody pielęgniarki.
 • Siadania na łóżkach innych pacjentów.
 • Palenia papierosów, spożywania alkoholu, narkotyków, uprawiania gier hazardowych oraz handlu.
 • Manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych i windach.
 • Używania grzałek elektrycznych.

Pacjent jest zobligowany do:

 • Przestrzegania zasad higieny osobistej oraz utrzymania ładu i porządku w swoim otoczeniu.
 • Stosowania się do uzgodnionego planu diagnostyki i leczenia oraz zaleceń medycznych.
 • Okazywania szacunku dla praw innych pacjentów i odwiedzających.
 • Nie zakłócania spokoju innym chorym oraz personelowi szpitala.
 • Kulturalnego zachowywania się.

Skargi i wnioski można zgłaszać do:

 • Bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych (ordynatora oddziału, pielęgniarki oddziałowej).
 • Koordynatora ds. Praw Pacjenta w naszym szpitalu
 • NFZ w Olsztynie
 • Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Adresy i numery telefonów znajdują się na tablicach informacyjnych Szpitala.

Pielęgniarka Przyszpitalna - tel. 55 239 58 44

Udziela pomocy w sprawach dotyczących pacjentów leżących, wymagających opieki po wypisie ze szpitala.

Świadczymy usługi zdrowotne:

1) bezpłatnie - osobom zamieszkałym na terenie kraju (osoby ubezpieczone),
2) za odpłatnością (osoby nieubezpieczone) oraz pacjentom zagranicznym, na podstawie odrębnych przepisów.

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług i dziękujemy za zaufanie.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 2 091 535


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/p,65,pacjent.html