Dział Ratownictwa Medycznego


KOORDYNATOR:

dr n. o zdrowiu Przemysław WOŁOSZYN

Zastępca Koordynatora:

Przemysław Hońko


Koordynator Sekcji Transportu:

Robert MAŁEJKO

Telefony:
Dyspozytor: (55) 236 89 99,
                   (55) 233 63 78

Koordynator: (55) 236 16 65
Koordynator Sekcji Transportu:
tel/fax: (55) 233 53 88
Kontakt:
Wojewódzki Szpital Zespolony
Dział Ratownictwa Medycznego
ul. Orzeszkowej 6
82-300 Elbląg

Do zadań Działu Ratownictwa Medycznego należy niesienie pomocy medycznej pacjentom w stanie zagrożenia zdrowia i życia oraz jak najszybsze przewiezienie ich do szpitala w celu dalszej diagnostyki. Wszystkie karetki wyposażone są w nowoczesny sprzęt medyczny, niezbędny do ratowania ludzkiego życia.

Nieocenioną rolę w Dziale Ratownictwa Medycznego w Elblągu pełnią jego pracownicy. Na stanowisku dyspozytorów pracują pielęgniarki, stale pogłębiające swoją wiedzę              i umiejętności. Przyjmują one wezwania dla zespołu neonatologicznego, transportu sanitarnego w POZ oraz transportu międzyszpitalnego.

Wezwania dla karetek należących do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego przyjmowane są przez Centralną Dyspozytornię Medyczną w Olsztynie (tel. 999)            i Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie (tel. 112). Obsadę karetek stanowią lekarze, ratownicy medyczni oraz kierowcy Sekcji Transportu. Lekarze pracują głównie w zespołach specjalistycznych. W zespołach podstawowych ważną rolę pełnią ratownicy medyczni przygotowani do samodzielnej pracy z pacjentem (większość z nich ukończyła studia wyższe i na bieżąco poszerza swoją wiedzę).

W obszarze działania Działu Ratownictwa Medycznego jest 8 zespołów systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego – pięć zespołów w Elblągu (cztery zespoły podstawowe i jeden zespół specjalistyczny), po jednym zespole w Pasłęku (zespół podstawowy), w Młynarach (zespół podstawowy) i w Tolkmicku (zespół podstawowy).

W ramach Działu Ratownictwa Medycznego funkcjonuje Sekcja Transportu obsługująca tabor samochodowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Zadania:

 1. Przyjmowanie i realizacja wyjazdów w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) przekazywanych  przez Centralną Dyspozytornię Medyczną                   w Olsztynie,

 2. Przyjmowanie i realizacja wyjazdów zespołów działających poza systemem PRM                        z uwzględnieniem zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego,
 3. Wstępna diagnostyka i leczenie ratunkowe pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia,

 4. Pomoc ofiarom katastrof,

 5. Nadzór merytoryczny i analiza funkcjonowania zespołów systemu PRM                            w obsługiwanym rejonie operacyjnym,

 6. Nadzór merytoryczny i analiza funkcjonowania zespołów działających poza systemem PRM funkcjonujących w ramach Działu Ratownictwa Medycznego,

 7. Współpraca z innymi służbami ratowniczymi w ramach systemu zintegrowanego ratownictwa,

 8. Organizacja transportu pacjentów w ramach zawartych umów wykonywania transportu międzyszpitalnego,

 9. Zapewnienie prawidłowego wyposażenia zespołów wyjazdowych w szczególności        w sprzęt i leki,

 10. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Szpitala, w szczególności z Izbą Przyjęć i Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym oraz podmiotami zewnętrznymi               w zakresie zabezpieczenia imprez masowych,

 11. Sporządzanie sprawozdań, rozliczeń, statystyk z prowadzonej działalności,
 12. Organizowanie szkoleń z ratownictwa medycznego i przedmedycznego,

 13. Realizacja zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez szpital na podstawie odrębnych przepisów prawa,31)

 14. Sporządzanie harmonogramów pracy Działu, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust.4 oraz wyznaczenie kierownika zespołu ratownictwa medycznego, w przypadku gdy         w zespole nie ma lekarza, należy do obowiązków Koordynatora Działu Ratownictwa Medycznego,

 15. W ramach Działu Ratownictwa Medycznego działa Sekcja Transportu, do zadań której należy w szczególności:
  a) zapewnienie transportu samochodowego wszystkim komórkom organizacyjnym Szpitala poprzez działalność własną i zleconą,
  b) zapewnienie utrzymania w ciągłej sprawności technicznej taboru samochodowego,
  c) prowadzenie dokumentacji kierowców i pojazdów zgodnie z wymogami prawa,        w tym administrowanie rejestracją i ubezpieczaniem taboru samochodowego,
  d) zarządzanie flotą ambulansów z wykorzystaniem dostępnych systemów teleinformatycznych,
  e) prowadzenie „książki” każdego pojazdu wraz z analizą kosztów eksploatacji,
  f) administrowanie rejestracją i ubezpieczaniem taboru samochodowego,
  g) administrowanie czasem pracy kierowców,
  h) rozliczanie paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych,
  i) stała sprawozdawczość w zakresie określonym w pkt 6 i pkt 7,
  j) prowadzenie i sprawozdawczość w zakresie budżetowania w odniesieniu do działania Sekcji,
  k) współpraca z komórkami organizacyjnymi Pionu Techniczno - Eksploatacyjnego
  w zakresie utrzymania i funkcjonowania obiektów budowlanych w bazach wyjazdowych karetek,
  l) planowanie i terminowe składanie wniosków oraz współpraca z Sekcją Zaopatrzenia
  i Zamówień Publicznych w zakresie zapewnienia ciągłości usług związanych                     z zakresem działania Sekcji,
  m) realizacja zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez szpital na podstawie odrębnych przepisów prawa.

 16. Sekcja Transportu działa na podstawie harmonogramów pracy sporządzonych przez Kierownika Sekcji i zatwierdzonych przez Kierownika Działu Ratownictwa Medycznego,
 17. Sekcją Transportu zarządza Kierownik odpowiedzialny za prawidłowe wykonywanie zadań. Kierownik podlega Koordynatorowi Działu Ratownictwa Medycznego. 

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 2 091 573


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/oddzialy/p,109,dzial-ratownictwa-medycznego.html