Przetarg na dzierżawę pomieszczeń szpitala do prowadzenia działalności leczniczej w zakresie chorób wewnętrznych i endokrynologicznych.

data dodania: 10 lutego 2022, 15:34 odsłon: 320
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg ogłasza przetarg na dzierżawę pomieszczenia numer: 1048A o powierzchni 13,90 m2, korytarza + WC o powierzchni 13,90 m2 znajdujących się na Pierwszym Piętrze budynku D z przeznaczeniem na potrzeby prowadzenia działalności leczniczej w zakresie chorób wewnętrznych i endokrynologicznych.
I. Przedmiot dzierżawy:
Pomieszczenie przeznaczone do dzierżawy znajduje się na Pierwszym Piętrze budynku D, 1048A - 13,90 m2 oraz części korytarza + WC o powierzchni 13,90 m2 przeznaczone do dzierżawy na potrzeby prowadzenia działalności leczniczej w zakresie chorób wewnętrznych i endokrynologicznych. Łączna powierzchnia dzierżawy to 27,80 m2.
Częstotliwość korzystania z pomieszczeń: 4 razy w tygodniu - 0,7264 (współczynnik częstotliwości dzierżawy).
II. Warunki przystąpienia do przetargu:
Złożenie oferty wg wskazówek zawartych w Załączniku nr 1.
III. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisaną nazwą, adresem i numerem telefonu oferenta do dnia 25.02.2022r. do godz. 10:00 na adres: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg, Sekretariat z dopiskiem: „Dzierżawa gabinetu nr. 1048A z przeznaczeniem na potrzeby prowadzenia działalności medycznej w zakresie chorób wewnętrznych i endokrynologicznych. NIE OTWIERAĆ”.
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30, w pokoju 067 budynek A, Sekcja Inwestycji i Remontów WSZ w Elblągu.
IV. Kryterium wyboru oferty
Umowa zostanie podpisana z oferentem, którego działalność związana jest ze świadczeniem usług zdrowotnych w zakresie w zakresie chorób wewnętrznych i endokrynologicznych. Kryterium wyboru oferty będzie cena zaproponowana w ofercie cenowej (druk arkusza ofertowego) i wyrażona wzorem:
stawka (zł) x 27,80 m2 x 0,7264 (współczynnik częstotliwości dzierżawy) = ……………………………………………………………
minimalna stawka 59,88 zł/m2 brutto.
Umowa zostanie podpisana z oferentem, który zaproponuje najwyższą cenę dzierżawy za 1 m2/miesiąc.
Szpital pobiera opłatę ryczałtową za drobny sprzęt medyczny w każdym gabinecie w wysokości 20 zł brutto /miesiąc.
Szpital pobiera opłatę ryczałtową za dzierżawę 25 zł brutto/miesiąc za tymczasowe składowanie odpadów medycznych, jeśli Dzierżawca będzie je wytwarzał.
V. Wyniki przetargu
Informacja o wynikach przetargu dla podmiotów i osób, które złożyły ofertę zostanie przekazana do dnia 28.02.2022 r.
VI. Umowa
Umowa dzierżawy zostanie podpisana po zakończeniu przetargu (wzór umowy jest załącznikiem do przetargu). Wydanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w dniu podpisania umowy.
VII. Pomieszczenia
W przypadku konieczności dokonania wizji lokalnej pomieszczenie zostanie udostępnionej w dniach powszednich w godz. 11:00 - 13:00.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przetargową, tekstem umowy dzierżawy.
Dokumenty dostępne są w siedzibie Ogłaszającego pokój Nr 067, Budynek „A” – niski parter (Sekcja Inwestycji i Remontów WSZ w Elblągu) w godz. od 9:00 - 13:00.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert, zmiany warunków przetargu i zakończenia przetargu bez wyboru oferty na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 1 632 358


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/informacje/76,dzierzawa-pomieszczen/a,1838,przetarg-na-dzierzawe-pomieszczen-szpitala-do-prowadzenia-dzialalnosci-leczniczej-w-zakresie-chorob-wewnetrznych-i-endokrynologicznych.html