Zespoły / komisje

Zespoły zadaniowe/ komisje powoływane Zarządzeniem Dyrektora Naczelnego                   w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu w celu kształtowania jakości w różnych obszarach działalności Szpitala:

Zadania Komisji ds. Jakości:

 • Koordynacja działań w zakresie jakości.

 • Identyfikacja problemów na podstawie wyników monitorowania i oceny poziomu jakości.

 • Formułowanie wniosków dotyczących jakości.

 • Opracowanie programów doskonalenia jakości.

 • Ustalanie celów dotyczących jakości.

Zadania Kolegium Ordynatorskiego pełniącego jednocześnie funkcje Zespołu Etycznego:

 • Opiniowanie strategii rozwoju, programów naprawczych i restrukturyzacji Szpitala.

 • Konsulting zarządzający.

 • Konsulting w zakresie kierowania zasobami ludzkimi.

 • Konsulting w dziedzinie naukowej.

 • Doradzanie w zakresie polityki marketingowej i reklamowej dotyczące kreowania wizerunku Szpitala, procedur i usług medycznych.

 • Opiniowanie na wniosek Izb Lekarskich lub Pielęgniarskich projektów prawnych                  w dziedzinach medycznych.

 • W zakresie etyki zawodowej: nadzór nad przestrzeganiem Kodeksu Etyki Zawodowej Lekarzy, pomoc w rozwiązywaniu problemów etycznych zgłaszanych przez pacjentów, pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących relacji interpersonalnych.

Zadania Kolegium Pielęgniarskiego pełniącego jednocześnie funkcje Zespołu Etycznego:

 • Opiniowanie strategii rozwoju, programów naprawczych.

 • Konsulting zarządczy.

 • Konsulting w zakresie kierowania zasobami ludzkimi (doradztwo dotyczące zatrudnienia na stanowiska pielęgniarskie, doradztwo w zakresie kierunków szkoleń, opiniowanie          i zatwierdzanie kierunków kariery zawodowej, analiza rozmieszczenia kadr w oparciu        o obowiązujące akty prawne).

 • Doradztwo w dziedzinie polityki marketingowej i reklamowej w zakresie wizerunku Szpitala.

 • Opiniowanie na wniosek Izb Pielęgniarskich, projektów prawnych w dziedzinie pielęgniarstwa, analiza bieżących problemów Szpitala w zakresie bezpieczeństwa pacjenta i personelu.

 • Zadania w zakresie etyki zawodowej: nadzór nad przestrzeganiem Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, pomoc w rozwiązywaniu problemów etycznych zgłaszanych przez pacjentów, pomoc w rozwiązywaniu problemów, zagadnień etycznych występujących w relacjach interpersonalnych.

Zadania Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych:
Opracowywanie i aktualizacja systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych,

 • Prowadzenie kontroli wewnętrznych mających na celu ocenę ryzyka wystąpienia zakażenia związanego z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych oraz przedstawienie wyników i wniosków z tych kontroli Dyrektorowi ds. Lecznictwa i Komitetowi Zakażeń Szpitalnych

 • Szkolenie personelu w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych,

 • Konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną oraz tych, u których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną.

Zadania Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych:

 • Opracowywanie planów i kierunków systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.

 • Ocena wyników kontroli wewnętrznej przedstawianych przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

 • Opracowywanie i aktualizacja standardów farmakoprofilaktyki
  i farmakoterapii zakażeń i chorób zakaźnych w szpitalu.

Zadania Zespołu ds. Antybiotykoterapii:

 1. Opracowanie, w ścisłej współpracy z Narodowym Programem Ochrony Antybiotyków, rekomendacji do diagnostyki i terapii zakażeń dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

 2. Współpraca z Komisją ds. Terapii i Gospodarki Lekami w zakresie opracowania szpitalnej listy antybiotyków wraz ze wskazaniami do ich stosowania.

 3. Współpraca z Komitetem ds. Zakażeń Szpitalnych w zakresie opracowania strategii zapobiegania lekooporności.

 4. Wprowadzenie systemu monitorowania i kontroli stosowania antybiotyków.

 5. Prowadzenie konsultacji pacjentów z zakażeniem.

 6. Organizacja i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie racjonalnej antybiotykoterapii.

Zadania Zespołu ds. Leczenia Żywieniowego:

 1. Udział w leczeniu żywieniowym: pomoc w identyfikacji chorych z zaburzeniami odżywienia   i kwalifikacji chorych do leczenia żywieniowego, pomoc w prowadzeniu interwencji żywieniowych i leczenia żywieniowego u pacjentów szpitalnych.

 1. Standardaryzacja procedur leczenia żywieniowego prowadzonego w szpitalu:

- Opracowanie i wdrażanie procedur z zakresu leczenia żywieniowego.

 1. Monitorowanie leczenia żywieniowego poprzez:

- Prowadzenie analizy zaleceń żywieniowych

- Kontrolę wymaganej dokumentacji medycznej dotyczącej żywienia.

- Okresowe kontrole prawidłowości prowadzonego leczenia żywieniowego.

 1. Szerzenie wiedzy o leczeniu żywieniowym poprzez organizowanie szkoleń personelu medycznego.

 2. Stałe podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie żywienia klinicznego.

Zadania Komisji ds. Leczenia Przeciwbólowego:

 1. Opracowanie spisu dostępnych leków przeciwbólowych wraz z dawkami.

 2. Przygotowanie schematu podawania leków zgodnego z zasadami drabiny analgetycznej wg WHO i przekazanie do wdrożenia.

 3. Określenie sposobu leczenia przeciwbólowego oraz monitorowania jego przebiegu.

 4. Wprowadzenie indywidualnej karty oceny bólu przez chorego podczas leczenia przeciwbólowego.

 5. Wydawanie opinii w przypadku wprowadzenia do szpitalnej listy leków nowych preparatów przeciwbólowych

 6. Prowadzenie szkoleń dotyczących leczenia przeciwbólowego wśród pracowników Szpitala.

 7. Raz w roku przeprowadzanie analizy indywidualnych kart leczenia bólu w celu oceny skuteczności leczenia przeciwbólowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu.

Zadania Komitetu Transfuzjologicznego:

 1. Dokonywanie okresowej oceny wskazań do przetoczenia, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.

 2. Analiza zużycia krwi i jej składników oraz produktów krwiopochodnych w celu ograniczenia niepotrzebnych przetoczeń i nadmiernych zniszczeń.

 3. Nadzór nad monitorowaniem leczenia krwią i dokumentacji z tym związanej.

 4. Ocena stosowanej metodyki przetoczeń, określonej w/w Rozporządzeniu.

 5. Analiza każdego powikłania przetoczeniowego wraz z oceną postępowania.

 6. Analiza raportów o nieprzewidzianych zdarzeniach, a w szczególności o błędach                       i wypadkach, związanych z przetoczeniem.

 7. Opracowanie programu kształcenia lekarzy, pielęgniarek (położnych) w dziedzinie leczenia krwią i nadzór nad jego realizacją.

 8. Udział w planowaniu zaopatrzenia w krew i jej składniki rocznej sprawozdawczości dotyczącej ich zużycia.

Zadania Komisji ds. Terapii i Gospodarki Lekami

 1. Opracowanie listy leków rekomendowanych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
  w Elblągu.

 2. Opracowanie sposobów dystrybucji leków na oddziały i ich aktualizacja stosownie do zmian przepisów w tym zakresie.

 3. Wydawanie opinii w wypadku zakupu leków wykraczających poza opracowaną listę                 w szczególnych przypadkach.

 4. Powoływanie zespołów zadaniowych – w miarę ewentualnych potrzeb szpitala.

 5. Raz w roku przeprowadzanie analizy kosztów zużytych leków oraz zbiorczej analizy wszystkich zleconych w Szpitalu badań mikrobiologicznych.

 6. Przedstawienie wniosków dotyczących gospodarki lekami Dyrektorowi Naczelnemu.

Zespół ds. promocji i edukacji z zakresu położnictwa i neonatologii:

Zespół tworzą pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno- prawnej realizujący zadania w ramach Szkoły Rodzenia (pielęgniarki, położne, lekarze Oddziału Ginekologiczno- Położniczego, Noworodka, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, a także psycholog, dietetyk, rehabilitanci Zakładu Rehabilitacji).

Zadania Zespołu Oceny Przyjęć:

ocena list oczekujących pod względem:

 1. Prawidłowości prowadzenia dokumentacji.

 2. Czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia.

 3. Zasadności i przyczyn zmiana terminów udzielania świadczeń.


Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 2 108 521


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/jakosc/p,207,zespoly-komisje.html