Przebudowa i modernizacja SOR 2014-2020

"Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu"

realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej   z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

Przedmiot wspomnianego projektu będzie koncentrował się głównie na pracach budowlanych związanych z modernizacją i przebudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego funkcjonującego przy WSZ w Elblągu wraz z dostosowaniem standardu pomieszczeń oraz korytarzy komunikacyjnych do obowiązujących przepisów prawa (w tym remont niektórych istniejących pomieszczeń). Ponadto będzie polegał także na wyposażeniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w niezbędny sprzęt medyczny, dzięki czemu utworzone zostanie nowe, dodatkowe stanowisko intensywnej terapii w obszarze Wstępnej Intensywnej Terapii SOR

Wśród zidentyfikowanych celów, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji niniejszego przedsięwzięcia zidentyfikowano:
Cele ogólne (główne):
a)  wzmocnienie infrastruktury służby zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
b)  podniesienie jakości i dostępności do badań medycznych w zakresie ratownictwa medycznego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Cele bezpośrednie:
a)  świadczenie usług medycznych w zakresie ratownictwa medycznego charakteryzujących się wysoką jakością i dostępnością dla pacjentów;
b)  dostosowanie obiektów SOR WSZ w Elblągu do rosnących potrzeb w zakresie ratownictwa medycznego i do zakupywanego w ramach projektu sprzętu medycznego;
c)  oferowanie przez SOR WSZ w Elblągu wysokiego poziomu badań medycznych;
d)  właściwe wykorzystanie potencjału kadry medycznej SOR WSZ w Elblągu oraz wzrost komfortu jej pracy.

Opis projektu
Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, który położony jest w północno-wschodniej części miasta, na os. Metalowców, przy ulicy Królewieckiej 146, na działce nr 6/4 obręb 6 miasta Elbląg.
Na tę chwilę Szpital dysponuje 2 stanowiskami intensywnej terapii, zaś docelowo, w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji, w strukturach Placówki mają funkcjonować 3 takie stanowiska. Ponadto od 1999 roku w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, znajduje się całodobowe niewyniesione lądowisko dla helikopterów ratowniczych, które wykorzystywane jest do startów i lądowań przez śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wśród zidentyfikowanych problemów, z którymi boryka się Wnioskodawca
i w zwalczaniu których ma pomóc realizacja niniejszego projektu, wyróżniono:
•  brak gotowości podmiotów leczniczych na zaspokajanie wysokiego zapotrzebowania na świadczenia medyczne z zakresu ratownictwa medycznego, w związku ze starzeniem się społeczeństwa polskiego;
•  brak gotowości infrastrukturalnej służby zdrowia do zmierzenia się z ogromnym wyzwaniem, jakim jest starzenie się polskiego społeczeństwa, co dotyczy także części województwa warmiński-mazurskiego i województwa pomorskiego, którą zasięgiem swoich usług medycznych obejmuje Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu;
•  niedostosowanie infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WSZ w Elblągu do rosnącego popytu na usługi z zakresu ratownictwa medycznego oraz do wysokich standardów, jakie powinny spełniać tego typu jednostki (w tym określonych
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego);
•  niska jakość i dostępność dla pacjentów do świadczonych usług przez SOR WSZ
w Elblągu w związku z wadliwym układem komunikacyjnym obecnie istniejących korytarzy na Oddziale oraz w związku z niekomfortowym i wykazującym cechy tymczasowości rozmieszczeniem pomieszczeń przeznaczonych do leczenia pacjentów
w zakresie usług ratownictwa medycznego;
•  zbyt mała liczba stanowisk intensywnej terapii w stosunku do zapotrzebowania,
w związku z systematycznym, corocznym wzrostem liczby pacjentów przyjmowanych na SOR WSZ w Elblągu;
•  braki w zaopatrzeniu w specjalistyczny sprzęt potrzebny do wyposażenia i prawidłowego funkcjonowania SOR WSZ w Elblągu (w tym głównie wyposażenia planowanego do utworzenia nowego stanowiska intensywnej terapii na SOR);
•  niewykorzystany potencjał i niski komfort pracy personelu medycznego zatrudnionego
w ramach SOR WSZ w Elblągu. 

W związku z przytoczonymi wyżej zidentyfikowanymi problemami i celami, jakie zakłada do osiągnięcia realizacja niniejszego projektu, scharakteryzowano zakres niezbędnych działań, które musi podjąć Wnioskodawca. W projekcie założono wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i modernizacji SOR WSZ w Elblągu (wraz z remontem poszczególnych istniejących pomieszczeń), a także zakup niezbędnej aparatury medycznej do utworzenia nowego stanowiska intensywnej terapii w obszarze wstępnej intensywnej terapii (WIT) oraz niezbędnej do funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Z uwagi na ograniczenie wydatków kwalifikowanych do kwoty maksymalnie 4 mln zł, niektóre zadania w projekcie są w części bądź w całości niekwalifikowane.
Realizacja projektu przyczyni się do intensyfikacji rozwoju społecznego
i gospodarczego poprzez poprawę jakości usług medycznych na terenie powiatu m. Elbląg
i powiatu elbląskiego, a w szerszej perspektywie wpłynie także pozytywnie na wzmocnienie infrastruktury medycznej w zakresie ratownictwa medycznego, jaka występuje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Do bezpośredniej grupy docelowej, do której skierowany jest przedmiotowy projekt należeć będą przede wszystkim pacjenci i personel medyczny WSZ w Elblągu, a także osoby zamieszkujące bądź tymczasowo przebywające na terenie Elbląga i powiatu elbląskiego. Jednak z uwagi chociażby na strategiczne znaczenie Szpitala w województwie warmińsko-mazurskim (szpital wojewódzki), a także sąsiednie położenie z województwem pomorskim, niniejsze przedsięwzięcie swoim zasięgiem oddziaływania będzie obejmowało znacznie większy obszar.

Całkowita wartość projektu 10 764 860,04 zł
Dofinansowanie (Wkład Funduszy Europejskich) 85%  
3 365 971,01 zł
Wkład własny Beneficjenta 634 028,99 zł

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 2 131 743


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/projekty/projekty-unii-europejskiej-i-budzetu-panstwa/p,261,przebudowa-i-modernizacja-sor-2014-2020.html