Rada Społeczna

Rada Społeczna Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organem doradczym Dyrektora Naczelnego Szpitala.

Kadencja Rady odpowiada kadencji Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego, rozpoczyna się z dniem jej powołania i trwa do dnia poprzedzającego dzień powołania Rady następnej kadencji. W skład Rady wchodzą Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub osoba przez niego wyznaczona jako Przewodniczący Rady, Przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz przedstawiciele wyłonieni przez Sejmik Województwa Warmińsko- Mazurskiego, jako członkowie Rady (5 osób). Rada w naszym szpitalu składa się z 7 osób. Pracą Rady Społecznej kieruje jej Przewodniczący.

Skład Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu:

Bernadeta Hordejuk - Przewodnicząca Rady
Robert Szaj - Przedstawiciel Wojewody
Jan Bobek - członek
Jan Harhaj - członek
Paweł Jankowski - członek
Grażyna Kluge - członek
Jolanta Szulc - członek.

Do zadań Rady Społecznej należy:
1. Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności
c) przyznawania kierownikowi nagród
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem

2. Przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
f) regulaminu organizacyjnego.

3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,                          z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.

5. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 2 108 524


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/o-nas/p,238,rada-spoleczna.html