Projekt informatyczny - I Etap Informatyzacji


Beneficjent:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

ul. Królewiecka 146

82-300 Elbląg

Projekt informatyczny

finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013


W RAMACH KONKURSU NR01/14/7.2.1
Z ZAKRESU:

Osi priorytetowej 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Działania 7.2 - Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych
Poddziałania 7.2.1 - Usługi i aplikacje dla obywateli

Tytuł:

„Pierwszy Etap Informatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu do Platformy P1”

Wartość projektu: 1 091 271,98 zł,
Koszty kwalifikowalne: 1 031 979,98 zł

w tym:

 • Środki europejskie EFRR w kwocie 877 182,98 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych

 • Wkład własny Beneficjenta w kwocie 154 797,00 zł, co stanowi 15% wydatków kwalifikowanych

Okres realizacji projektu:

 • Rozpoczęcie realizacji projektu – 2013.05.21

 • Zakończenie rzeczowo-finansowe realizacji projektu – 2015.06.30

Opis projektu:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest informatyzacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Elblągu przy dofinansowaniu ze środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia   i Mazury nalata 2007 – 2013.

Celem projektu jest poprawa funkcjonalności działania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego    w Elblągu oraz obsługi pacjentów poprzez rozwój wysokiej jakości usług cyfrowych. Jest to projekt inwestycyjny związany z wyposażeniem nowo wybudowanych sal operacyjnych
w nowoczesny sprzęt, który umożliwi wprowadzenie dwóch usług: usługi online dla pacjenta oraz usługi e-edukacji.

Realizacja projektu w znacznej mierze przyczyni się do osiągnięcia następujących celów:

 • modernizacja pracy administracji publicznej (na poziomie regionalnym i lokalnym)              w zakresie objętym projektem poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych,

 • oszczędności (czasu, finansowe) dla szpitala,

 • współudział w budowaniu społeczeństwa informacyjnego.

Projekt zakłada:

 • rozbudowę lokalnej sieci komputerowej w obrębie bloku operacyjnego poprzez utworzenie pośrednich punktów dystrybucyjnych, pełniących funkcję dystrybucji różnorodnych danych (dane z systemów informatycznych, sygnał audio-wizualny umożliwiający zastosowanie technologii telemedycyny, możliwość zarządzania zintegrowanym systemem obsługi sali operacyjnej) – co spowoduje zwiększenie ilości dostępnych źródeł informacji, wykorzystywanych w trakcie pracy personelu na salach operacyjnych, a tym samym zwiększy efektywność pracy personelu, umożliwi umieszczenie urządzeń do zarządzania zintegrowanym systemem obsługi sal operacyjnych, sprzętu audiowizualnego w punkcie dystrybucji informacji, a nie
  w salach operacyjnych,

 • utworzenie wydzielonych dla każdej sali operacyjnej pośrednich punktów dystrybucyjnych z wykorzystaniem redundantnych (tj. dublujących się) przyłączy oraz urządzeń - zminimalizuje to ilość przerw w dostępie do systemów informatycznych (wyłączenie punktu dystrybucyjnego przy jednej sali operacyjnej nie będzie mało wpływu na pracę w pozostałych salach operacyjnych), a tym samym dodatnie wpłynie na bezawaryjność i dostępność systemów na salach operacyjnych, co zapewne przełoży się zarówno na bezpieczeństwo pacjentów, jak i komfort pracy operatorów,

 • zainstalowanie w każdej sali operacyjnej poglądowej stacji diagnostycznej
  z monitorem 40” funkcjonującej jako element obecnie wykorzystywanego
  w szpitalu systemu medycznego – m.in. dostęp do cyfrowej radiologii – zwiększy efektywność i komfort pracy personelu medycznego, a także
  w znaczący sposób usprawni wymianę informacji zawierających dane medyczne,

 • zastosowanie na każdej z sal (zamiast uwzględnionych w projekcie tylko 4) operacyjnych poglądowych stacji komputerowych zintegrowanych z monitorem 21” funkcjonujących jako element obecnie wykorzystywanego w szpitalu systemu medycznego – dostęp do systemu HIS - umożliwi wprowadzanie danych do systemu obsługi medycznej szpitala bezpośrednio z sali operacyjnej w trakcie wykonywania zabiegu, co pozwoli w szybszy        i bardziej efektywny sposób tworzyć dokumentację medyczną pacjenta, a także pozwoli na wyrównanie standardu wszystkich sal operacyjnych, co może wpłynąć na bardziej optymalne ich obłożenie zabiegami; monitory te będą służyły również do stworzenia e-usługi dla pacjenta (status pacjenta na bloku operacyjnym), opisanej w pozostałych częściach SW,

 • poszerzenie projektu o szkolenia z zakresu zarządzania zastosowanymi
  w rozbudowie aktywnymi urządzeniami logicznej sieci komputerowej – umożliwią sprawniejszą diagnostykę i konserwacją urządzeń.

Zaplanowane wydatki w ramach projektu na wyposażenie 8 sal operacyjnych nowego bloku operacyjnego to :

- cyfrowe stacje przeglądowe z monitorami 40” służące do dowolnego wyświetlania
i przetwarzania radiologicznych obrazów cyfrowych (po jednym na każdej sali operacyjnej),

- cyfrowe stacje przeglądowe z monitorami 21” stanowiące ulokowany na sali operacyjnej komputer sterujący administracją, umożliwiający dostęp do szpitalnego systemu informatycznego oraz wykorzystywanymi w Sali urządzeniami medycznymi (po jednym na każdej sali operacyjnej); stacje te będą służyły do stworzenia e-usługi dla pacjenta (status pacjenta na bloku operacyjnym),

- kamery cyfrowe umożliwiają nagrywanie przebiegu operacji lub zabiegu. Materiał z kamery może być nagrywany na zasobie w repozytorium i wykorzystany później po przetworzeniu do umieszczenia jako materiał szkoleniowy lub informacyjny na stronie internetowej szpitala. Można je również wykorzystać do przesyłania obrazu na żywo z sali operacyjnej do sali konferencyjno-szkoleniowej, a stamtąd w dowolne miejsce na świecie
z wykorzystaniem istniejącego sprzętu do telekonferencji,

- konwerter sygnału z kamer na strumień wideo - urządzenie będzie spajać kamery na salach
z monitorami podglądowymi (cyfrowymi stacjami przeglądowymi z monitorami 21” i 40”)              i repozytorium materiałów wideo,

- system prezentacji statusu pacjenta podczas operacji - System uprości komunikację pomiędzy personelem medycznym na bloku operacyjnym z rodzinami operowanego pacjenta. Dzięki temu rodzina i bliscy będą mogli niezwłocznie otrzymać aktualną informację o miejscu pobytu operowanego pacjenta bez angażowania pracowników szpitala,

- stanowisko do obróbki multimediów - Dzięki temu stanowisku będzie możliwe przygotowanie atrakcyjnych wizualnie i uporządkowanych materiałów, które następnie zostaną opublikowane na przeznaczonej do tego celu podstronie na szpitalnej witrynie internetowej. Surowe materiały będzie można wzbogacić o komentarze audio lub napisy oraz łączyć i przycinać zebrane pliki     w docelową całość,

- przygotowanie nowego działu na stronie internetowej szpitala - W nowym dziale na obecnej stronie internetowej będą umieszczone obrobione i przygotowane materiały, które będą mogły być wykorzystane jako materiały szkoleniowe dla przyszłej kadry medycznej bądź
w celach informacyjnych przez pacjentów, którzy będą mieli w przyszłości wykonywane analogiczne zabiegi,

- związaną z powyższym przebudowę struktury sieci IT w całym bloku operacyjnym celem usprawnienia administrowania rosnącą strukturą.

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 1 653 072


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/projekty/projekty-ue-i-krajowe/p,228,projekt-informatyczny-i-etap-informatyzacji.html