Projekt informatyczny - I Etap Ogólnopolskiej Digitalizacji

Beneficjent:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

ul. Królewiecka 146

82-300 Elbląg

Projekt informatyczny

finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013


W RAMACH KONKURSU NR01/14/7.2.1
Z ZAKRESU:

Osi priorytetowej 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Działania 7.2 - Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych
Poddziałania 7.2.1 - Usługi i aplikacje dla obywateli

Tytuł:

I etap ogólnopolskiej digitalizacji - wprowadzenie e-usługi poprzez zakup sprzętu               i ucyfrowienie dokumentacji medycznej pacjenta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu

Wartość projektu (koszty kwalifikowalne): 816 246,36 zł,

w tym:

 • Środki europejskie EFRR w kwocie 693 809,40 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych

 • Wkład własny Beneficjenta w kwocie 122 436,96 zł, co stanowi 15% wydatków kwalifikowalnych

Okres realizacji projektu:

 • Rozpoczęcie realizacji projektu – 2014.01.30

 • Zakończenie rzeczowo-finansowe realizacji projektu – 2015.06.30

Opis projektu:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest informatyzacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Elblągu przy dofinansowaniu ze środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia   i Mazury na lata 2007 – 2013.

Celem ogólnym jest intensyfikacja rozwoju wysokiej jakości usług cyfrowych poprzez digitalizację dokumentacji medycznej, która wpłynie na poprawę funkcjonalności działania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu oraz obsługi pacjentów poprzez rozwój wysokiej jakości usług cyfrowych.

Cele szczegółowe to:

 1. Modernizacja pracy administracji publicznej na poziomie regionalnym i lokalnym
  w zakresie objętym projektem poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych.

 2. Wdrożenie zaawansowanych technik archiwizacji danych medycznychpoprzez przetworzenie dokumentacji papierowej na postać cyfrową historii choroby pacjentów, która pomoże w lepszym zarządzaniu informacją medyczną, zabezpieczy dokumentację medyczną i informację o pacjencie.

 3. Oszczędności czasu, finansowe dla szpitala - skrócenie czasu niezbędnego do przygotowania dokumentacji do planowanego zabiegu, wyeliminują papierowy obieg dokumentów oraz umożliwią obsłużenie większej ilości pacjentów, skracając przy tym czas oczekiwania na poradę/konsultację/zabieg.

W wyniku realizacji projektu WSZ w Elblągu zostanie doposażony w:

   1. Skanery

   2. Zestawy komputerowe z monitorami

   3. Platformę pod system digitalizacji i prezentacji zdigitalizowanych danych

   4. System prezentacji zdigitalizowanych danych

   5. Stanowiska do udostępniania historii pacjentom (komputery z dużymi ekranami dotykowymi)

Korzyści wynikające z wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej to:

 1. Ułatwienie obiegu dokumentów w szpitalu

 2. Usprawnienie przeglądania historii choroby pacjenta personelowi medycznemu

 3. Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta w wersji elektronicznej lekarzom spoza szpitala, np. lekarzom rodzinnym, specjalistom lub lekarzom w innych zakładach opieki zdrowotnej

 4. Możliwość eliminowania błędów w dokumentacji przy wprowadzaniu danych do systemu elektronicznego

 5. Usprawnienie pracy archiwistom przy wyszukiwaniu i wydawaniu historii choroby na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, firm ubezpieczeniowych (skan historii choroby pacjenta bez wielokrotnego, dodatkowego rozszywania i zszywania dokumentów, kopiowania, które wpływają na niszczenie oryginału wersji papierowej)

 6. Szybszy dostęp dla pacjenta do swojej historii choroby (archiwista z wersji cyfrowej dokona wydruku i potwierdzi za zgodność z oryginałem. Tym samym dokumentacja może być udostępniana w przeciągu godziny a nie kilku dni).

 7. Stworzenie dwóch stanowisk pracy przy archiwum stwarzającą możliwość wglądu                 w elektroniczną wersję historii choroby (czytelnia, punkt udostępniania historii choroby dla pacjenta).

Znajdziesz nas na zobacz nas na Facebook zobacz nas na YouTube
Posiadamy kontrakt z NFZ Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt i realizacja © 2013 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały,
loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Cookies | Polityka Prywatności | CMS

Ilość wyświetleń strony: 1 840 202


Wydruk pochodzi ze strony: http://www.szpital.elblag.pl/projekty/projekty-ue-i-krajowe/p,229,projekt-informatyczny-i-etap-ogolnopolskiej-digitalizacji.html